05 mrt 2004 16:00

Auteursrecht

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn (*) betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn (*) betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

Voormelde richtlijn heeft tot doel de inhoud van twee verdragen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) (**) respectievelijk inzake het auteursrecht (WCT) en inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) om te zetten in gemeenschapsrecht. Beide verdragen zijn erop gericht het auteursrecht en bepaalde naburige rechten in de digitale wereld te beschermen. Ten opzichte van de Belgische auteurswet brengt de richtlijn aanpassingen met zich inzake volgende punten: het reproductierecht, het recht op mededeling aan en beschikbaarstelling voor het publiek, het distributierecht, de uitzonderingen op het auteursrecht, de technische maatregelen en de informatie betreffende het beheer van rechten. Het voorontwerp van wet wil de bestaande wetgeving in overeenstemming te brengen met de voorschriften van voormelde richtlijn. Het voorziet ook in de toevoeging van nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht, op grond van voormelde richtlijn, die de lidstaten toestaat deze in hun nationale wetgeving in te voegen. (*) 2001/29/EG van 22 mei 2001; (**) van 20 december 1996.