05 mrt 2004 16:00

Ministerraad van 5 maart 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 maart 2004 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 maart 2004 in de Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Tijdens de persbriefing wees de Eerste Minister er allereerst op gewezen dat de voornaamste handelingen van de Ministerraad erin hadden bestaan de omzetting naar Belgisch recht van een twintigtal Europese richtlijnen goed te keuren, waaronder: - twee ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van de solvabiliteitsmargevereisten van de wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen (berichten 3-4); - een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de Europese richtlijn houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van de richtlijn met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, wordt omgezet in Belgisch recht (bericht 5); - een reeks ontwerpen van koninklijk besluit die Europese richtlijnen, "ontbijtrichtlijnen" genoemd, die het vrije verkeer van sommige goederen binnen de Europese Unie waarborgen, omzetten naar Belgisch recht (berichten 14-19); Het tweede aangesneden onderwerp is dat van de nachtvluchten. De beslissingen van 16 januari moeten verwezenlijkt worden. Een werkgroep zal de uitvoering ervan controleren. De maatregelen zullen eind dit jaar geëvalueerd worden. De Eerste Minister heeft ook gewezen op is de goedkeuring van Eurojust.teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (bericht 30); Een ander belangrijke beslissing is de goedkeuring van twaalf ontwerpen van koninklijk besluit rond de financiële tussenkomst van het OCMW in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie (bericht 46); De Ministerraad heeft tevens de maatregelen goedgekeurd tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) binnen de FOD Financiën, die in voege treedt op 1 juni 2004 (bericht 45); De Eerste Minister vermeldde ook de voorbereiding van de Lentetop op 25 en 26 maart 2004 (bericht 47). De Ministerraad heeft eveneens goedgekeurd: - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van het Hoofd van het Militair Huis van de Koning (bericht 23); - de voordracht van de heer Franklin Dehousse als Belgisch rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg (bericht 25); - een nota rond de inspectie van de Belgische veiligheidsdispositieven voor de bewaring van EU-geclassificeerde gegevens (bericht 26); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (bericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 28 september 1984 om rekening te houden met de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Die bijlage bepaalt de benaming en het gebied van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke sectorcomités (bericht 28); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en van zes leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, die de federale regering vertegenwoordigen (bericht 33); - een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (bericht 34) - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) voor het jaar 2004 (bericht 35); - een voorontwerp van wet tot omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (bericht 36); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de dienstencheques voor de periode 2003-2007 (bericht 37); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit ter financiering van de SIS-kaart in de periode 2003-2007 (bericht 38); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een artikel van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bericht 39); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) taken inzake keuring, controle en certificering door dierenartsen kan laten verrichten (bericht 40); - een voorontwerp van wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (bericht 41); - een voorontwerp van wet tot wijziging, betreffende insolventieprocedures, van de wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van de wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (bericht 42); - een ontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, voor wat betreft het bedrag van de restaurantkosten die niet aftrekbare beroepskosten zijn (bericht 43); - een mededeling van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, over de oprichting van een Europees Centrum voor internationale economie te Brussel (bericht 48); - het eerste deel van het programma voor 2004 der Staatsleningen (bericht 49); - het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de NAVO, betreffende de concessie aan laatstgenoemde van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente zetel van de Organisatie (bericht 50); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de beschikking van de Europese Raad, inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (bericht 51); - twee voorontwerpen van wet houdende instemming met de Verdragen tussen de Regering van het Koninkrijk België en de regeringen van de Republiek Estland en de Republiek Letland, betreffende politiesamenwerking (berichten 52-53); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken (bericht 54); FOD Kanselarij van de Eerste Minister Algemene Directie Externe Communicatie