05 mrt 2004 16:00

Eerste deel van het programma 2004 van de leningen van Staat tot Staat.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, besprak de Ministerraad het eerste deel van het programma voor 2004 der Staatsleningen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, besprak de Ministerraad het eerste deel van het programma voor 2004 der Staatsleningen.

Enerzijds heeft de Ministerraad ingestemd met de toekenning van nieuwe Staatsleningen ten gunste van Ghana en Burkina Faso voor respectievelijk een bedrag van 1.364.750 ¬ en 2.225.756 ¬. Deze leningen zullen dienen voor de financiering van de modernisering van de laboratoriumuitrusting in een aantal poliklinieken en ziekenhuizen in Ghana en voor de financiering van een watervoorzieningsproject in Ziniaré. Daarnaast heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met de financiering voor een maximum bedrag van 130.964 ¬ van de kosten die de BTC maakt met het oog op de administratieve en boekhoudkundige opvolging en de technische en financiële controle van het watervoorzieningsproject in Ziniaré. Anderzijds heeft de Ministerraad kennis genomen van de annulering van een op 1 juni 2001 door de Ministerraad goedgekeurde maar nog niet uitbetaalde staatslening ter financiering van een ruraal telecommunicatieproject in Népal voor een bedrag van 3.286.600 ¬. Ter herinnering: Het stelsel der Staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen. Dit moet hun de mogelijkheid geven, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn de Staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder voordelige voorwaarden toegekend daar ze in 20 gelijke annuïteiten en na een respijttermijn van 10 jaar terugbetaalbaar zijn en de intrestvoet voor Ghana en Burkina Faso 0% bedraagt.