05 mrt 2004 16:00

Tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de FOD's

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Het ontwerp beoogt een gedeeltelijke uitvoering (*) van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten. Deze bepaling laat toe de afdelingen te bepalen die, in voornoemde centrale diensten, de eenheid van administratieve rechtspraak verzekeren, in de zin van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Dit ontwerp groepeert de voorstellen betreffende de volgende FOD's: Personeel en Organisatie, Mobiliteit en Vervoer, en Binnenlandse Zaken. (*) van artikel 2, tweede lid.