05 mrt 2004 16:00

Dienstencheques

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

In dit ontwerp worden volgende wijzigingen opgenomen: - de verplichting, voor de gebruikers, in België woonachtig te zijn; - de definitie van "boodschappendienst" en "mindermobielencentrale"; - de regeling van de overgang van een werknemer van categorie A naar B; - het preciseren van de vereiste extra-tewerkstelling; - de instelling van een cumulverbod met bepaalde tewerkstellingsmaatregelen; - het schrappen van het maximum aantal dienstencheques per kalenderjaar per gebruiker. Het ontwerp is, ter advies binnen 5 dagen, naar de Raad van State overgemaakt. (*) van 12 december 2001.