05 mrt 2004 16:00

OCMW's

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, belast met Interculturaliteit, keurde de Ministerraad twaalf ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de financiële tussenkomst van het OCMW in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie. Het gaat hier dus om een nieuwe versie van de federale tewerkstellingsmaatregelen voor personen die bijdragen genieten uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, belast met Interculturaliteit, keurde de Ministerraad twaalf ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de financiële tussenkomst van het OCMW in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie. Het gaat hier dus om een nieuwe versie van de federale tewerkstellingsmaatregelen voor personen die bijdragen genieten uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand.

Deze hervorming treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf midden januari 2004 en streeft twee grote doelstellingen na: I. Het toegankelijk maken van de federale tewerkstellingsmaatregelen voor personen die ingeschreven staan in het vreemdelingenregister, ongeacht of hun verblijf van beperkte of onbeperkte duur is. Deze maatregel geeft vaste vorm aan de wil van de Regering om het aantal banen ten voordele van de meest gediscrimineerde doelgroepen te verhogen en zal bepaalde groepen, die op dit ogenblik ondervertegenwoordigd zijn, toelaten meer op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn en dit in de zin van een gelijke toegang tot het arbeidsproces. II. Deze hervorming vereenvoudigt de verschillende bestaande aanwervingsplannen op federaal niveau en stemt ze ook beter op elkaar af. Ook wordt meer bepaald de aanwerving van jonge OCMW-gebruikers, voor wie tijdens de eerste drie maanden van hun inschrijving bij het OCMW een beroepsintegatieovereenkomst moet worden afgesloten, aangemoedigd. Naast de vermindering van de werkgeversbijdragen, waarvan de werkgever zal genieten voor de aanwerving van jongeren onder de 25 jaar, zal het OCMW, in het kader van het ACTIVA-plan, onder meer de mogelijkheid hebben om premies toe te kennen van 500 ¬ per maand gedurende 24 kalendermaanden, waardoor de loonkost van hun aanwerving voor de werkgever verminderd wordt. Via de afgifte van de ACTIVA-werkkaart is het ook de bedoeling aan de personen die aan de voorwaarden van dit plan voldoen een echt paspoort voor werk van drie maanden te verlenen. Dit betekent concreet dat de voordelen van het ACTIVA-plan voortaan behouden blijven gedurende drie maanden voor elke OCMW-gebruiker die houder is van een werkkaart, zelfs indien zijn voorwaarden inzake recht op leefloon of financiële maatschappelijke bijstand tijdens die periode wijzigen. Het is een manier om de kans op werk voor al diegenen die zich in een moeilijke economische toestand bevinden en een beroep moeten doen op het OCMW te vergroten.