05 mrt 2004 16:00

FAVV

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) taken inzake keuring, controle en certificering door dierenartsen kan laten verrichten (*).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) taken inzake keuring, controle en certificering door dierenartsen kan laten verrichten (*).

De toekenning van de taken zal gebeuren overeenkomstig de reglementering op de overheidsopdrachten, onder meer de regels met betrekking tot het huren van diensten. De toe te kennen taken zullen worden opgesplitst in verschillende loten, enerzijds op territoriale basis (per provinciale controle-eenheid) en anderzijds volgens de aard van de taken (keuring van slachtvee, pluimvee, vis en wild alsook controles en certificeringen in instellingen). Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van één maand. (*) in uitvoering van de wet van 4 februari 2000 met betrekking tot het FAVV.