05 mrt 2004 16:00

Overheid en vakbonden

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 28 september 1984 (*) om rekening te houden met de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Die bijlage bepaalt de benaming en het gebied van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke sectorcomités.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 28 september 1984 (*) om rekening te houden met de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Die bijlage bepaalt de benaming en het gebied van de federale, gemeenschaps- en gewestelijke sectorcomités.

Het ontwerp vermeldt het Agentschap in het gebied van het sectorcomité VII Buitenlandse Zaken. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2003 (**) bepaalt immers dat de ministers en de staatssecretarissen die de buitenlandse handel in hun bevoegdheid hebben ondervoorzitters zijn van dat sectorcomité. (*) tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. (**) tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984.