05 mrt 2004 16:00

Beleggingsportefeuilles

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

Dit voorontwerp zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (*) tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, met het oog op de reglementering van beheersmaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen. Dit voorontwerp van wet is essentieel om de competitiviteit van de sector van de Belgische beleggingsinstellingen te kunnen garanderen. Het gamma van beleggingen voor de Belgische beleggers die hun tegoeden repatriëren in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte wordt zodoende uitgebreid. In datzelfde kader heeft de Ministerraad eveneens een voorontwerp van wet goedgekeurd tot aanvulling van bovenvermeld voorontwerp, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Commissie voor het bank- en financiewezen en de verzekeringen (C.B.F.A.) en tot wijziging van de wet (**) op de financiële transacties en de financiële markten. (*) richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van richtlijn 85/611/EEG van de Raad. (**) van 4 december 1990.