05 mrt 2004 16:00

Comité A

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Dit ontwerp beoogt hoofdzakelijk het uitvoeren van een bepaling van het intersectoraal akkoord 2001-2002, gesloten in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, comité A genoemd. De termijnen inzake de onderhandelingsprocedure in comité A worden ingekort. Het gaat hier dus om een administratieve vereenvoudigingsmaatregel waardoor een betere werking van het comité A wordt nagestreefd. De vereenvoudiging van de procedures leidt bovendien tot een vermindering van de administratieve lasten voor de overheidsdiensten. (*) van 28 september 1984. (**) van 19 december 1974.