05 mrt 2004 16:00

Financiering van de SIS-kaart 2003-2007

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) ter financiering van de SIS-kaart in de periode 2003-2007.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) ter financiering van de SIS-kaart in de periode 2003-2007.

Het besluit beoogt de terugvorderbare voorschotten van 2004 opnieuw in te schrijven in de Begroting Geneeskundige Verzorging, zodat de verzekeringsinstellingen kunnen beschikken over de nodige middelen om de nieuwe SIS-kaarten te bekostigen. (*) van 15 mei 2003 in uitvoering van artikel 4, vijfenvijftigste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels.