24 sep 2004 17:00

Auteursrecht

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.

Het ontwerp voorziet dat het gezondheidsindexcijfer van de maand september zal worden gebruikt voor de jaarlijkse automatische indexering van de vergoedingen voor reprografie. Tot op heden was het indexcijfer van de maand november doorslaggevend. Dit cijfer is echter pas bekend op 27 november en de nieuwe geïndexeerde bedragen zijn reeds op 1 januari van het volgende jaar van toepassing. De betalingsplichtigen kunnen zich onmogelijk zo vlug aanpassen. Zij hebben een redelijke aanpassingstermijn nodig. Daarom herneemt het wijzigingsbesluit het voorstel van de door artikel 27 van voormeld koninklijk besluit ingestelde adviescommissie om het indexcijfer van de maand september als uitgangspunt te nemen. Deze adviescommissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Minister en bestaat voorts uit personen aangewezen door de beheersvennootschap, door organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen, door organisatie die de dealers in apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, vertegenwoordigen, alsmede door organisaties die de vergoedingsplichtigen vertegenwoordigen. De nieuwe regeling biedt meer rechtszekerheid. (*) van 30 oktober 1997.