18 mrt 2022 16:19

Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – tweede lezing

Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt.

Op 4 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed (zie persbericht). 

Een aantal bijkomende bepalingen over de relatie tussen online platformen en persuitgevers zijn nu geïntegreerd in het voorontwerp van wet.

  • Een verhoogde transparantieplicht in hoofde van de platformen ten aanzien van de persuitgevers. Concreet wordt er voorzien in een informatieplicht die erop gericht is de onderhandelingen tussen de platformen en de persuitgevers te ondersteunen. Het platform dient op schriftelijk verzoek van de persuitgever alle nuttige informatie te verstrekken aan de persuitgever opdat deze laatste in staat is de waarde van zijn nieuw exclusief recht te evalueren.
  • Tevens werd er voorzien in een bepaling die het BIPT toelaat om een bindende beslissing te nemen indien de persuitgevers enerzijds en het platform anderzijds niet tot een akkoord zouden kunnen komen.

In de relatie persuitgever – auteur werd in een gelijkaardige transparantie- en informatieplicht voorzien in hoofde van de persuitgevers. De auteurs van werken die zijn opgenomen in een perspublicatie (journalisten, fotografen,…) hebben immers recht op een passend deel van de vergoeding die de persuitgevers ontvangen van de platformen.

Bovendien wordt er een onvervreemdbaar vergoedingsrecht ingevoerd voor uitvoerende kunstenaars en auteurs, dat onderworpen is aan een verplicht collectief beheer.

Het voorontwerp zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 4 juni 2021 zal worden aangepast overeenkomstig deze beslissingen, en vervolgens ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG