30 nov 2012 18:16

Automatische omzetting van rustpensioen in overlevingspensioen

 De Rijksdienst voor Pensioenen heeft nagegaan hoe overlevingspensioenen vlotter kunnen worden betaald. Deze analyse heeft geleid tot een voorontwerp van wet dat de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd. Door het voorontwerp zal de procedure voor het toekennen van het overlevingspensioen verregaand worden geautomatiseerd.

 Om de omzetting van een rustpensioen van een overleden echtgenoot naar een overlevingspensioen vlotter te laten verlopen, zal de werkwijze die de RVP hiervoor moet volgen uit minder stappen bestaan. Zo zal de RVP nog beter in staat zijn om de pensioenaanpassing binnen de termijn van 21 dagen af te werken. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van art. 7 van het kb van 23 december 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels