15 jan 2010 11:28

Banksector en financiële sector

Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en financiële sector - tweede lezing

Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en financiële sector - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de herstelmaatregelen voor de financiële sector uitbreiden. De maatregelen die minister van Financiën Didier Reynders voorlegde, concretiseren aandachtspunten uit de algemene beleidsverklaring. De voorontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State.

De herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector, die door het algemene belang worden gemotiveerd en die hun oorsprong in de financiële en economische crisis vinden, worden aangevuld. 

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) krijgt de bevoegdheid toegewezen om de activiteiten van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming te schorsen. Ze is niet langer verplicht een hersteltermijn op te leggen alvorens herstelmaatregelen te nemen. 

De staat mag ook prerogatieven aanwenden in kritieke situaties die een ernstig risico op discontinuïteit en financiële instabiliteit inhouden. Zo kan de koning elke daad van beschikking zoals een overdracht, verkoop of inbreng ten gunste van de staat of een publiek- of privaatrechtelijke Belgische of buitenlandse persoon vaststellen, van:

  • activa, passiva of bedrijfstakken
  • al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die de kredietinstelling heeft uitgegeven.

Wanneer informatie of geruchten worden verspreid die onjuiste of misleidende signalen geven over de situatie van een kredietinstelling, verzekeringsonderneming of vereffeningsinstelling, die haar financiële stabiliteit in het gedrang brengen, worden er sancties genomen. 

Wat de verhaalmiddelen betreft, worden de daden van beschikking die de koning stelt onderworpen aan de controle van een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Wanneer de staat gebruik wil maken van de bevoegdheden om de overdracht van activa of aandelen te bevelen, zal hij zich tot de rechtbank van eerste aanleg moeten wenden zodat die de wettigheid van de overdrachtshandeling en het billijke karakter van de vooropgestelde compensatievergoeding nagaat.