10 jun 2022 15:49

Basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen voor 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling van de basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen.

In overeenstemming met het advies van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst, stelt dit ontwerp van koninklijk besluit de basispensioenbijdrage voor provinciale en plaatselijke besturen vast op 45% voor 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering voor het jaar 2024 van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen