24 feb 2016 16:51

Basispensioenbijdragevoet 2018 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basispensioenbijdragevoet voor 2018 vastlegt voor de overheidsdiensten die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

De basispensioenbijdragevoet ligt voor het jaar 2018 vast op 41,50%.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit genomen voor 2018 in uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1) van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, en tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.