16 dec 2022 17:53

Bedragen van het deel van de loonmatigingsbijdrage voor het Gesolidariseerde pensioenfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van de bedragen van het deel van de loonmatigingsbijdrage voor 2021 en 2023.

De wet van 29 juni 1981 bepaalt dat de federale regering jaarlijks, bij koninklijk besluit, bijkomende middelen uit het globaal beheer moet toekennen aan het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. Het gaat erom een deel van de loonmatigingsbijdrage voor statutaire medewerkers van lokale besturen terug te geven.

Op basis van de definitieve cijfers voor het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex voor 2021 bedraagt het definitieve bedrag van de voor 2021 toegewezen middelen 126 473 968 euro. Dit resulteert in een afrekeningssaldo van 302.701 euro.

Het basisbedrag 2023 wordt berekend op basis van het laatste groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex voor 2023 (voorlopig groeipercentage) uit de economische begroting van 8 september 2022, namelijk 6,97%, toegepast op het bedrag voor 2022 zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 12 december 2021Het wordt aldus bepaald op 137.840.167 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2023