07 nov 2008 17:38

Beëindigingsvergoeding en remuneratieverslag

Beperking van de beëindigingsvergoeding voor bepaalde vennootschapsmandatarissen en invoering van een remuneratieverslag voor meer transparantie in beursgenoteerde ondernemingen

Beperking van de beëindigingsvergoeding voor bepaalde vennootschapsmandatarissen en invoering van een remuneratieverslag voor meer transparantie in beursgenoteerde ondernemingen

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van vennootschappen wijzigt en grenzen stelt aan de beëindigingsvergoeding van sommige vennootschapsmandatarissen.

Het voorontwerp heeft enkel betrekking op de vergoeding die aan bepaalde vennootschapsmandatarissen (uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité en personen belast met het dagelijks bestuur binnen beursgenoteerde ondernemingen) toekomt als gevolg van de beëindiging van het mandaat of van een uitvoerende functie. De voorgestelde regeling begrenst de beëindigingsvergoeding tot een bepaald maximum, namelijk het bedrag dat ontvangen werd gedurende een periode van 12 kalendermaanden voorafgaand aan de beëindiging van de rechtsverhouding. Is de uitvoerende bestuurder gedurende een erg lange periode professioneel actief geweest, dan is de maximale beëindigingsvergoeding gelijk aan drie twaalfden van de jaarvergoeding per aangevangen periode van vijf jaar. Dit wordt begrensd tot een maximum van 18 maanden.

De ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat een verklaring inzake deugdelijk bestuur invoert alsook een remuneratiecomité in het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorontwerp zet richtlijn 2006/46/EG (*) om in Belgisch recht en voert een bijkomende verplichting in voor beursgenoteerde ondernemingen om een remuneratieverslag op te nemen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur, die deel uitmaakt van het jaarverslag. Dit remuneratieverslag moet zorgen voor transparantie in het verloningsbeleid van de onderneming. Het verslag wordt voorbereid door een remuneratiecomité, dat verplicht wordt opgericht in de schoot van de raad van bestuur. Het remuneratieverslag moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders en door de ondernemingsraad.

(*) van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006