09 jul 2004 17:00

Begeleiding en toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke integratie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de financiële tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt, voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of financiële sociale bijstand naar tewerkstelling in een onderneming.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke integratie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de financiële tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt, voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of financiële sociale bijstand naar tewerkstelling in een onderneming.

Het ontwerp legt de minimum inhoud vast van de modules voor de intensieve begeleiding, waarover de OCMW's gaan onderhandelen met de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling of hun erkende partners, voor een doeltreffende inschakeling van hun doelpubliek in de bedrijfswereld. Het individueel begeleidingsplan is opgesteld in het kader van een partnerschapovereenkomst en volgens de methodologieën van jobcoaching of van het actief zoeken naar werk, goedgekeurd door de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling. Het dient te bestaan uit: - 50 uur intensieve begeleiding voor een bedrag van 250 euro per begeleide persoon of - 100 uur intensieve begeleiding voor een federale tussenkomst van 500 euro. Het zal ten minste de volgende acties bevatten: - het opmaken van een socioprofessionele balans van de gerechtigde - de gerechtigde leren omgaan met werkaanbiedingen - de gerechtigde een sollicitatietraining geven - de gerechtigde arbeidsattitudes aanleren - het actief zoeken naar een passende baan in een onderneming, op basis van het profiel van de gerechtigde en de promotie van de tewerkstellingsmaatregelen die op hem van toepassing zijn. Indien opleidingsinitiatieven noodzakelijk worden geacht, kan de instelling die belast is met de uitvoering van het individueel begeleidingsplan hierin voorzien. Het individueel begeleidingsplan kan zich richten tot iedere rechthebbende op leefloon of sociale bijstand, of tot iedereen die gedurende de laatste drie maanden van zijn overeenkomst deelnam aan een inschakelingsmaatregel, met uitzondering van zij die reeds een maatregel voor tewerkstelling in een privé-onderneming genoten. De resultaten van de inschakeling in de bedrijfswereld zullen voor iedereen die in het kader van deze maatregel individueel begeleid werd, geëvalueerd worden door een begeleidingscommissie samengesteld uit een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie, een vertegenwoordiger van iedere afdeling "Maatschappelijk Welzijn" van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Werkgelegenheid van elk Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap en een vertegenwoordiger van iedere openbare dienst voor arbeidsbemiddeling. De resultaten zullen opgenomen worden in de jaarverslagen van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling. Op deze manier zal men de kwaliteit en de relevantie aantonen van de initiatieven voor de inschakeling van de begeleide personen in het bedrijfsleven.