09 jul 2004 17:00

Ministerraad van 9 juli 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juli 2004, Wetstraat 16 om
11.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juli 2004, Wetstraat 16 om 11.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister verheugde zich over de bemoedigende evolutie in het probleem van de veiligheid van postbodes en postkantoren, wat betreft de uitbetaling van de rust- en overlevingspensioenen. De belangrijke maatregelen, die getroffen werden, bleken doeltreffend, aangezien het aantal aanrandingen opvallend verminderd is. Men moet dus verder de uitbetaling per assignatie beperken (die in aantal reeds terugviel van 311.000 naar 256.000). Een nieuwe sensibiliseringscampagne wordt hiertoe ingezet, waarbij wie nog toelagen per assignatie laat uitbetalen, een brief zullen ontvangen met de uitnodiging over te gaan tot storting op een rekening. De Eerste Minister heeft ook de vereenvoudiging van de BTW-aangifte in de kijker gezet. Het zal een groter aantal personen toegestaan zijn om driemaandelijks, in plaats van maandelijks, hun BTW-cijfers aan te geven. De drempel waaronder de driemaandelijkse aangifte toegestaan wordt, zal stijgen van 500.000 euro naar 1 miljoen euro. De drempel om te genieten van een forfaitaire heffing wordt ook verhoogd. De besparing voor de ondernemingen wordt geraamd op 25 miljoen euro. Guy Verhofstadt heeft ook de goedkeuring aangekondigd van een koninklijk besluit betreffende het sociaal statuut van sommigen kunstenaars, hoofdzakelijk wie beperkte artistieke activiteiten beoefent. Deze kunstenaars met gelegenheidsprestaties zullen vergoedingen mogen innen tot 100 euro per dag, vrijgesteld van fiscale heffing. Een akkoord kwam ook tot stand inzake de beperking van het artsenaanbod. Het aantal geneesheren, die aanspraak mogen doen op terugbetaling door het RIZIV wordt vastgelegd op 700 voor 2011 en 833 voor 2012. Een bijzondere werkgroep zal het contingenteringssysteem beoordelen en voorstellen formuleren om de ongerechtvaardigde verschillen tussen de verschillende gemeenschappen te gommen en het Belgisch artsenaanbod terug te brengen tot het Europese peil. De Ministerraad heeft ook het voorontwerp van wet goedgekeurd van de Minister van Justitie om de beteugeling van de mensenhandel te verhogen door strafmaatregelen en strengere boeten. Dit voorontwerp pakt ook de georganiseerde bedelarij aan, die ook bestraft zal worden. Elf dossiers voor Landsverdediging werden ook goedgekeurd. Het leger wordt uitgerust met materiaal dat haar flexibeler, mobieler en sneller inzetbaar maakt. 220 multi purpose protected vehicles en 440 lichte 4x4 voertuigen, die de doelgerichtheid en de veiligheid van de soldaten moeten versterken in hun opdrachten, onder meer in het buitenland. Anderzijds wordt de Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan verdubbeld. België wordt zo het vijfde in belangrijkheid van de landen die er zijn tot veiligheid en democratisering van dit land. De Eerste Minister heeft ook aangekondigd dat 21 juli staat in het teken van de 60e verjaardag van de bevrijding. Een webstek (www.60jaar.be) geeft een overzicht van alle initiatieven van eerbetoon aan alle naties en hun soldaten, die hebben deelgenomen aan deze bevrijding. De Eerste Minister heeft aangekondigd dat, in een geste van verzoening, een Duitse afdeling mee optrekt in het defilé van 21 juli.