09 jul 2004 17:00

RECHTERS IN HANDELSZAKEN

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van artikel 45 bis, § 2, van de wet (*) op het gebruik der talen in gerechtszaken en van de wet (**) tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet (***) houdende het Gerechtelijk Wetboek.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van artikel 45 bis, § 2, van de wet (*) op het gebruik der talen in gerechtszaken en van de wet (**) tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet (***) houdende het Gerechtelijk Wetboek.

Het voorontwerp van wet heeft als doel de personeelsformatie van de rechters in handelszaken aan de behoeften aan te passen. Er werd een enquête gedaan bij de voorzitters van de rechtbanken van koophandel om het aantal rechters in handelszaken te bepalen, dat nodig is om de werkoverlast die het gevolg is van de faillissementswet het hoofd te bieden. De verhoging van het aantal rechters in handelszaken heeft tot gevolg dat eenzelfde globale prestatie kan worden verdeeld onder een groter aantal rechters in handelszaken, zodat ook de individuele werklast daalt. Deze maatregel kan de aantrekkingskracht van het ambt vergroten en een oplossing bieden voor het probleem dat er te weinig beschikbare lekenrechters zijn. (*) 15 juni 1935 (**) 15 juli 1970 (***) 10 oktober 1967