09 jul 2004 17:00

Eenmalige bevrijdende aangifte

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte wordt aangevuld met een nieuw artikel 11.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte wordt aangevuld met een nieuw artikel 11.

In dat nieuwe artikel wordt de volledige tekst van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 opgenomen. Bedoeld artikel 3 voorzag in een systeem van preventieve zekerheden om de daadwerkelijke inning van de eventueel verschuldigde sanctie bij niet naleving van de investerings- of deponeringsverplichting in alle gevallen te vrijwaren en in de oprichting van een bijzonder college om geschillen tussen enerzijds de kredietinstellingen, de beursvennootschappen en de verzekeringsondernemingen en anderzijds de indieners van een EBA - aangifte te beslechten. Gelet op de schorsing van vermeld artikel 3 door de Raad van State en de soms verkeerde gevolgen die sommigen aan het arrest meenden te moeten toekennen, heeft de Regering beslist het inningsmechanisme voor de eventueel verschuldigde sanctie en de oprichting van het bijzonder college in de wet zelf op te nemen ten einde tot de grootst mogelijke rechtszekerheid te komen.