09 jul 2004 17:00

Belgische interventies in het buitenland

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de financiering goedgekeurd van initiatieven en interventies van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, versteviging van de rechtsstaat en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad de financiering goedgekeurd van initiatieven en interventies van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, versteviging van de rechtsstaat en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB).

België voert een actieve politiek die de mensenrechten, de consolidering en het herstel van de rechtstaat, de hulp aan slachtoffers van conflicten en de werking van een politiek van preventieve diplomatie bevordert. Volgende initiatieven worden voorgesteld om deze politiek te ondersteunen: 1. Bevordering van de vrede - Burundi: Op vraag van het Department of Peacekeeping Operations in New York stelt de Minister van Landsverdediging in naam van de Belgische regering gedurende 6 maanden twee Belgische militaire observatoren ter beschikking van de VN Vredesmacht in Burundi ONUB. De bijdrage aan dit initiatief bedraagt 18.200 euro (een forfaitaire toelage van 50 euro per dag per militair. De VN van zijn kant betaalt een per diem aan de Belgische militairen). 2. Bevordering van de vrede - Burundi: De Burundese Minister van Buitenlandse Zaken, Thérence Sinunguruza, publiceerde een boek met als titel "Les élections au Burundi. Tout savoir et tirer des leçons de juin 1993". 800 exemplaren zullen gekocht worden als instrument voor informatie en sensibilisering. De kostprijs voor de aankoop van 800 exemplaren van dit werk bedraagt 10.600 euro. 3. Bevordering van de vrede - DRC: Mgr Marcel Utembi, bisschop van Mahagi, Ituri, bracht een vredesinitiatief onder de aandacht van de Belgische overheid aangaande Ituri, dat zwaar door economische, politieke en etnische spanningen wordt geteisterd. Aangezien het initiatief door het Bisdom georganiseerd is en volledig op het aanmoedigen van een reële en publieke dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen gebaseerd is, kan het de bevolking aanmoedigen om zelf lokale oplossingen voor duurzame vrede uit te werken. Het netwerk van lokale NGO's is verankerd in de plaatselijke realiteit. Het kan andere groepen, zoals de traditionele leiders en de gewapende groepen effectief tot een open dialoog met elkaar en met de anderen bewegen. De aanpak is endogeen en wordt versterkt door de deskundige begeleiding van Caritas Nederland, die zich gespecialiseerd heeft in de problematiek van Ituri. De bijdrage aan dit initiatief bedraagt 146.444 euro voor de regio's Aru en Mahagi en omvat o.m. vormingen op het gebied van vrouwenrechten, locale initiatieven voor vrede, lesgevers, verzoeningsbijeenkomsten, sensibilisering... 4. Bevordering van de vrede - Subsaharaans Afrika: De activiteiten van de Sant'Egidiogemeenschap voor de bevordering van de vrede zijn internationaal erkend en gelauwerd. In Afrika heeft Sant'Egidio in een hele reeks landen een mediatorrol vervuld en zodoende effectief bijgedragen tot de versterking van diverse vredesprocessen. Deze ervaringen en de geloofwaardigheid die eruit voortvloeit, wil deze organisatie verder ten dienste stellen van de toekomst van Afrika, in West-, Centraal- en Zuidelijk Afrika. De bijdrage aan dit project (werkingsbudget) bedraagt 160.500 euro. Dit bedrag wordt toegekend op voorwaarde dat elk vredesinitiatief waarvoor de toelage gebruikt wordt, ex-ante besproken en overlegd wordt met de Afrika-dienst van de Directie-generaal Bilaterale Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken. 5. Bevordering sociaal overlegmodel - Project ter opvolging van het Boekarest Proces: Dit regionale project, ondersteund sinds 2003, wordt gemeenschappelijk uitgevoerd door het initiatief voor sociale cohesie van het stabiliteitspact en door de Raad van Europa, in samenwerking met de internationale arbeidsorganisatie IAO. Het hoofddoel van dit project bestaat erin de werkgelegenheidspolitiek in de Balkan op de Europese tewerkstellingsstrategie af te stemmen. Dit programma, waarin België een leidende rol speelt, promoot het Belgisch tripartiete sociaal overleg in een regio waar het sociaal model embryonnair blijft. Het bedrag van de bijdrage aan dit project bedraagt 184.044 euro (onderverdeeld in volgende rubrieken: analyse van het tewerkstellingsbeleid 15.000 euro, 2 vergaderingen van het "Comité permanent des Directeurs généraux de l'emploi" 85.294 euro, Ministeriële Conferentie 41.750 euro, diverse kosten en publicatie van verslagen 42.000 euro). 6. Bevordering sociaal overlegmodel - project voor de syndicale ondersteuning van de opvolging van het Boekarest Proces van MSI (Mouvement pour la Solidarité Internationale): Dit project van de drie Belgische syndicale organisaties, gecoördineerd door MSI, situeert zich in het kader van het Stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa en heeft als doel de vorming en de voorbereiding van de vakbonden van deze regio. Het wordt omgezet in een praktische demonstratie van het Belgisch overlegmodel en het uitnodigen van de sociale gesprekspartners door de openbare machten. De bijdrage aan dit project bedraagt 150.000 euro (verdeeld in 3x 40.000 euro voor elk syndicaat, een gemeenschappelijk budget van 30.000 euro dat wordt opgesplitst in 7.500 euro voor publiciteit, promotie en media en in 22.500 euro voor salariële en administratieve kosten). 7. Bevordering sociaal overlegmodel - Project voor "Capacity building on Judicial and Non-judicial Labour Dispute Prevention an Resolution in Albania" van het internationaal opleidingscentrum van de IAO: Dit project, ondersteund sinds 2003, bestaat uit de vorming van de Albanese gesprekspartners (ambtenaren en rechters of juristen) in onderhandelingstechnieken bij arbeidsconflicten en in de toepassing van internationale arbeidswetgeving. De bijdrage aan dit project bedraagt 189.683 euro (onderverdeeld in volgende rubrieken: Fase 1: aanpassing en vertaling van lesmateriaal 4.341 euro Fase 2: opleidingscursus internationale arbeidswetgeving 29.586 euro Fase 3: coaching van nationale trainers in onderhandelingen van arbeidsconflicten 139.683 euro evaluatie en follow-up 16.073 euro 8. Versteviging van de rechtstaat - Kroatië: De FOD Buitenlandse Zaken organiseert regelmatig stages, seminaries en andere bijstandprogramma's met derde landen. Zo namen 10 Kroatische diplomaten onlangs deel aan een stage. De bijdrage (overnachtingskosten, vervoer, lunch en afscheidsdrink) aan dit initiatief bedraagt 7.170 euro.