09 jul 2004 17:00

Broeikasgassen

Op voorstel van Mw. Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van boeikasgassen (*).

Op voorstel van Mw. Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van boeikasgassen (*).

Het ontwerp voorziet 10 miljoen euro, dat wordt vrijgemaakt uit het Kyotofonds. Dat Fonds wordt gespijsd door de federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector en beheerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, . Deze 10 miljoen euro worden vrijgemaakt voor projecten onder het Kyotoprotocool ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit zijn de zogenaamde projecten van gezamenlijke uitvoering en van het mechanisme voor schone ontwikkeling, tot verwerving van emissierechten, onder het Kyotoprotocol. (*) overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van Oostende