09 jul 2004 17:00

Staatsleningen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Buitenlandse Handel, en van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad ingestemd met de toekenning van het tweede deel van het programma van de staatsleningen voor 2004.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Buitenlandse Handel, en van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad ingestemd met de toekenning van het tweede deel van het programma van de staatsleningen voor 2004.

Het gaat om volgende leningen: - een staatslening ten gunste van de Republiek Congo (Brazzaville) voor een bedrag van 10.300.000 euro als onderdeel van de gemengde financiering van een project voor de bouw van een thermische centrale in Brazzaville. Deze lening is voor telkens 5.150.000 euro gespreid over de begrotingsjaren 2004 en 2005. - een lening ten gunste van Zambia voor een bedrag van 820.000 euro voor de financiering van een project dat het vermogen van het onderstation van Mapepe zal verhogen. De Ministerraad heeft eveneens kennis genomen van de aanwending van een bedrag van 800.000 euro voor een project dat het herstel van een aantal vermogenstranformatoren zal financieren. Het gaat hier om het nog beschikbare saldo van staatsleningen die in het verleden aan de Democratische Republiek Kongo werden toegekend. De Ministerraad heeft ook kennis genomen van de verlenging met acht jaar van de gratieperiode van een staatsleningakkoord ondertekend op 4 juli 1996 ten gunste van Indonesië. Het stelsel van de staatsleningen werd in 1964 opgericht. Het machtigt de Minister van Financiën, de Minister van Buitenlandse Handel en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking om gezamenlijk een financiële steun aan de ontwikkelingslanden toe te kennen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en diensten kunnen aanschaffen die noodzakelijk zijn voor hun economische en sociale ontwikkeling. De staatsleningen vormen dus een bijkomend instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend. Ze zijn immers pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar. De interestvoet voor de leningen aan de Republiek Congo, Zambia, DRK en Indonesië bedraagt bovendien 0%.