29 apr 2005 17:00

Begrafeniskosten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een personeelslid van een federale overheidsdienst.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een personeelslid van een federale overheidsdienst.

Het ontwerp stelt de vergoeding die aan contractuele personeelsleden voor begrafeniskosten wordt gegeven gelijk met die van statutaire personeelsleden. Wanneer een rijksambtenaar, een stagiair of een contractueel overlijdt, kent men aan de persoon die de begrafenis heeft betaald een vergoeding toe. Die stemt overeen met de maandelijkse laatste bruto-bezoldiging van het personeelslid. Er is ook een plafond voor de vergoeding vastgesteld. Ze kan niet meer bedragen dan een twaalfde van de vergoeding die als basis dient voor de berekening van de vergoedingen en rentes bij arbeidsongevallen. Het ontwerp wordt aan de vakbondsonderhandeling in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten en vervolgens aan de Raad van State voorgelegd.