10 sep 2004 17:00

Begroting 2004

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, ging de Ministerraad verder met de bespreking van de opvolging van de begroting 2004.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, ging de Ministerraad verder met de bespreking van de opvolging van de begroting 2004.

De Ministerraad hecht zijn goedkeuring aan de tabel met betrekking tot de vaststelling van de begrotingsenveloppen 2004, die de uitgaven van de departementen binnen de vooropgestelde limieten bepaalt. In het kader van de te verwezenlijken besparingen keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 191, eerste lid, 15° quater, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, via de inspanning ten laste van de farmaceutische firma's. Met het oog op het vrijwaren van de begrotingsdoelstelling 2005 inzake de gezondheidszorgen werkt de Minister van Sociale Zaken bovendien bijkomende maatregelen uit zodat het structureel wegwerken van de impact van de overschrijding van het objectief 2004 op het objectief 2005 mogelijk wordt. Het geheel van de maatregelen houdt ook in dat het evenwicht in de sociale zekerheid, zoals bekomen tijdens de begrotingscontrole van april 2004, hersteld wordt.