23 okt 2008 13:39

Begroting 2009

Beslissingen over de begroting 2009

Beslissingen over de begroting 2009

De ministerraad heeft een aantal beslissingen genomen in verband met de begroting 2009 die op 14 oktober 2008 werd goedgekeurd.
   
Ondanks de moeilijke marco-economische context, heeft de federale regering onder begeleiding van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet een begroting 2009 in evenwicht voorgesteld. 

Kader 
De ministerraad heeft op 12 september 2008 de nieuwe economische begroting aangenomen die hem enkele dagen voorheen door het Federaal Planbureau werd overgemaakt. De economische begroting heeft als basis gediend voor de opstelling van de begroting van 2009.

Ondanks de zeer onzekere macro-economische context, de verslechtering van de macro-economische hypotheses en de minder goede groeivooruitzichten, heeft de regering een begroting voor 2009 in evenwicht opgesteld. 

Primaire uitgaven 
De voorstellen van de departementen werden tijdens de technische bilaterales onderzocht. De primaire uitgaven werden teruggebracht tot 36 miljard euro.

Ze nemen toe met 3,2% in nominale termen, of met 0,5% in reële termen. De primaire uitgaven zonder de uitgaven met betrekking tot de vergrijzing en ontwikkelingssamenwerking stijgen slechts met 0,6% in nominale termen en nemen met de 2,1% in reële termen. 

Interestlasten
De interestlasten werden neerwaarts herzien (253,42 miljoen euro) als gevolg van een herwaardering gebaseerd op andere tarieven.
De interestlasten die betrekking hebben op de reddingsoperaties van FORTIS en DEXIA werden geïsoleerd en worden geraamd op 536 miljoen euro.
Deze deelnemingen zullen waarschijnlijk dividenden genereren. 

Fiscale en niet-fiscale maatregelen
De fiscale ontvangsten werden geraamd rekening houdend met de raming van de resultaten van 2008 en met de genomen maatregelen. De fiscale ontvangsten stijgen met 2,8%. De niet-fiscale ontvangsten stijgen met 1,4 miljard euro. 

Sociale Zekerheid
Het saldo van de Sociale Zekerheid bedraagt in 2009 568 miljoen euro. 

Entiteit II 
Er wordt aan de gefedereerde entiteiten gevraagd om het saldo 2008 van de dotaties van de gewesten van de personenbelasting en de BTW toegewezen aan de gemeenschappen en de gewesten niet uit te geven in overeenstemming met de speciale financieringswet, dit is een bedrag van 422,7 miljoen euro.

Een bedrag van 238 miljoen euro betreft de overdracht in de tijd van de compensatie voor de verhoging van de begrotingsnorm van 2005 en 2006.

Ten slotte betekent het resterende saldo van 116 miljoen euro een bijkomende inspanning om tot een globaal begrotingssaldo van 800 miljoen euro te komen voor de gewesten en de gemeenschappen. Om het begrotingsevenwicht in 2009 te bereiken is een bijdrage van 800 miljoen euro van de gewesten en de gemeenschappen voorzien.

Nieuwe initiatieven
Een bedrag van 270 miljoen euro werd vrijgemaakt voor nieuwe maatregelen met betrekking tot de pensioenen, fiscale maatregelen, de administratieve diensten, energie en tewerkstelling.

In bijhorend document vindt u de presentatie voor de pers van staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet van 14 oktober 2008.