23 okt 2008 13:39

Ministerraad van 23 oktober 2008

De ministerraad vergaderde op donderdag 23 oktober 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op donderdag 23 oktober 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Na de ministerraad gaf minister Patrick Dewael uitleg bij de beslissing die de ministerraad vandaag heeft genomen over de vorming van de hulpverleningszones voor de brandweer. Het land wordt verdeeld in 33 zones. Hij voegde eraan toe dat in de begroting van 2009 10 miljoen euro extra is uitgetrokken voor de hervorming van de civiele veiligheid.

Minister Onkelinx besprak de beslissing van de regering om een nieuw systeem in te voeren, de zogenaamde tweede weg, voor de schadeloosstelling voor risico's in de gezondheidszorg dat in de loop van 2009 in werking zou treden. De tweede weg bestaat uit de combinatie van de tussenkomst van een fonds en de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.   

Minister Reynders kondigde aan dat de ministerraad de Federale participatie- en investeringsmaatschappij heeft gemachtigd om voor Ethias een lening met staatswaarborg aan te gaan voor 500 mijoen euro. Hij besprak eveneens de beslissing om de garantie voor deposito's tot 100.000 euro uit te breiden naar de verzekeringsproducten en voegde eraan toe dat de garantieregeling voor de producten van coöperatieve vennootschappen, die met deposito's zijn gelijkgesteld, later worden geregeld. Vervolgens lichtte hij de beslissing toe die de dotatie vastlegt voor de overname  van de gewestelijke belastingdienst door de gewesten.  

Yves Leterme verklaarde dat de regering overweegt om een beperking van de ontslagpremies voor CEO's in te voeren via een nieuw artikel in het wetboek van de ondernemingen. Minister van Justitie Jo Vandeurzen zal hierover op de ministerraad van 7 november een wetsontwerp indienen. Vervolgens besprak hij de gedachtewisseling met de voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt over de maatregelen die in de komende maanden in het kader van de financiële crisis kunnen worden genomen. De eerste minister kondigde ook een vergadering op 5 november aan met de gewesten waar ze de financiële en economische gevolgen van de financiële crisis zullen bespreken. Die bespreking zal gebeuren op basis van de economische en politiek middelen die op Europees, federaal en gewestelijk niveau beschikbaar zijn en van de schatting door de NBB van de impact van de crisis. Op basis daarvan zullen de gewestelijke en de federale overheden een gemeenschappelijke actie voor de financiële crisis ondernemen.