07 feb 2014 18:45

Begroting en comptabiliteit van de federale staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel twee voorontwerpen van wet goed over de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de staat. Ze zetten de Europese richtlijn 2011/85/EU, die de voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten vastlegt, in Belgisch recht om.

De richtlijn heeft als doel om de coördinatie van het economische, begrotings- en financiële beleid van de lidstaten te versterken door een pakket van maatregelen. De richtlijn bevat de vereisten die gelden voor de begrotingskaders van de lidstaten die voortvloeit uit het Six-Pack en die door de voorontwerpen gedeeltelijk wordt omgezet. 

De voorontwerpen schrijven voor:

  •  de begrotingsontwerpen worden ten laatste op de 15de oktober, voor het begrotingsjaar, bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend
  • de jaarrekeningen van de federale staat moeten ten laatste vanaf het begrotingsjaar 2020 aan het Rekenhof worden voorgelegd
  • de begrotingsgegevens over de uitgaven en inkomsten betreffende de federale staat, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en de gewesten moeten maandelijks worden gepubliceerd, die van de lokale overheden driemaandelijks
  • de begroting van de federale staat wordt opgesteld aan de hand van de macroeconomische vooruitzichten van de economische begroting opgesteld door het  Instituut voor de Nationale Rekeningen
  • de begroting van de federale staat kadert in een begroting op middellange termijn, die de legislatuur en een minimumperiode van drie jaar bestrijkt. De jaarlijks begroting wordt aangevuld met een meerjarige begrotingsprogrammatie.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat

voorontwerp van wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof