20 jan 2017 15:31

Begrotingsbehoedzaamheid en blokkering van kredieten voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerpomzendbrief goed betreffende het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkeringen van kredieten voor het begrotingsjaar 2017.

Blokkeringen

De blokkeringen worden toegepast op de FOD's, POD's, de federale politie en het ministerie van Defensie voor een totaalbedrag van 500 miljoen euro. De departementen zullen tegen 27 januari 2017 een verdeling overmaken van deze blokkeringen tussen alle basisallocaties van hun begroting, behoudens uitzonderingen. De keuze van deze verdeling zal gemotiveerd zijn en worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de FOD Budget en Beheerscontrole. Een herverdeling zal kunnen worden aangevraagd in april, juli en september.

Dit zijn de uitzonderingen:

  • dossiers goedgekeurd door de ministerraad
  • de interdepartementale provisie en de provisie om de uitgaven te dekken betreffende de versterking van de genomen maatregelen en nieuwe initiatieven op het vlak van de strijd tegen terrorisme en radicalisme
  • variabele kredieten van de organieke fondsen

Begrotingsbehoedzaamheid

De begrotingsbehoedzaamheid wordt toegepast op de instellingen van openbaar nut (ION) en op gelijkgestelde instellingen. De uitgaven worden beperkt tot die uitgaven die beschouwd worden als niet-samendrukbaar, dat wil zeggen dat ze onmisbaar zijn voor de continuïteit van de overheidsdienst en dat ze niet kunnen worden uitgesteld of verminderd:

  • elke nieuwe uitgave hoger dan 31.000 euro, btw inbegrepen, moet worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën, aan de afgevaardigde van de minister van Begroting of aan de regeringscommissaris met een specifiek advies over de niet-samendrukbare aard
  • elke nieuwe uitgave hoger dan 50.000 euro, btw inbegrepen, moet worden voorgelegd aan de minister van Begroting na advies van de Inspectie van Financiën

Elk departement of elke instelling waarop deze omzendbrief van toepassing is, zal maandelijks een stand van zaken van de afgelopen maand overmaken, net als een aangepaste planning van de uitgaven voor de rest van het jaar.

Er is een provisie van 100 miljoen euro opgesteld voor nieuwe initiatieven. Die provisie zal periodiek vrijgemaakt worden op basis van volledige dossiers.