04 dec 2014 16:03

Begrotingsberaadslaging: responsabiliseringsbijdrage en interdepartementale provisie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar  een ontwerp van  begrotingsberaadslaging goed over de responsabiliseringsbijdrage en de interdepartementale provisie.

Het ontwerp van deliberatie verhoogt de kredieten van twee basisallocaties:

  • een krediet van 108 040 000 euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten, over te hevelen naar de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), zodat de volledige betaling van de pensioenen gegarandeerd kan worden, een geschil met de deelstaten heeft als gevolg dat de oorspronkelijke voorziene inning van de responsabiliseringsbijlagen niet heeft plaats gevonden
  • een vastleggingskrediet van 13 727 000 euro om de middelen van de interdepartementale provisie te verhogen voor de behoeften op het vlak van de installatie van de nieuwe beleidscellen, de achterstallige competentiepremies, de startbaanovereenkomsten en de gerechtskosten

Een wetsontwerp dat een aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 bevat, zal de beraadslaging formaliseren.