21 feb 2003 16:00

Begrotingscontrole 2003:

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de eerste budgetcontrole van dit jaar goed. Er staat een tweede begrotingscontrole op de agenda voor eind juni, omdat de regering de gewoonte heeft aangenomen om de begroting op permanente basis te bewaken en bij te sturen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de eerste budgetcontrole van dit jaar goed. Er staat een tweede begrotingscontrole op de agenda voor eind juni, omdat de regering de gewoonte heeft aangenomen om de begroting op permanente basis te bewaken en bij te sturen.

De Eerste Minister verklaarde het volgende: "De regering handhaaft haar strikte koers van budgettaire voorzichtigheid.Zij neemt daarbij de opmerkingen van Europa en de Europese commissie tot de hare. Maar omdat de internationale conjunctuur inderdaad uiterst slap blijft zolang de crisis rond Irak duurt, hebben wij daarvoor opnieuw bijkomende maatregelen moeten nemen. 1) Wij verlagen de groeiprognose voor 2003, van 2,1 % die we nog in oktober voorzagen, naar 1,4 % nu. Ik signaleer dat de Europese Unie en de Oeso ons nog altijd een groei van om en bij de 2,0 voorspellen. Dat is niet eens onrealistisch als de Iraakse crisis snel opgelost geraakt. Maar we zijn vier jaar lang voorzichtig geweest. En we willen daar nu niet van afwijken. Liever de riem nu wat aantrekken en hem later wat te lossen dan omgekeerd. Wij willen dus zeker de volgende regering niet hypothekeren. 2) Wij handhaven onverkort onze doelstelling van het budgettair evenwicht. Ik herhaal nogmaals: Frankrijk en Duitsland worstelen op dit ogenblik met de grens van een deficit van 3 %, Groot-Brittannië en Nederland voorzien tekorten van meer dan 1 % van het bbp. 3) Wij hebben beslist tot een nieuwe schuldvermindering door de verkoop van de activa van Credibe, de vroegere Nationale Kas voor Hypothecair Krediet. Dat moet de totale schuld van ons land in bbp-termen met 1,1 % bijkomend doen dalen. De schuld daalt met 4,3 %, (0,3 procent meer dan gevraagd door Europa) van 106,1 naar 101,8. Zonder herneming van de schuld van de sector van de sociale woningbouw was de schuld zelfs gedaald tot 99,5 %. Het Zilverfonds zal eind dit jaar 1,7 miljard Euro bevatten. 4) Wij houden de primaire uitgaven strak in de hand, via nieuwe besparingen op de departementen. Daardoor wordt een quasi nulgroei van de uitgaven bereikt. 5) Tenslotte - voor de technici onder u - mikken wij voor dit jaar op een structureel primair saldo van 6,0 %. Dat wil zeggen, dat als je het effect van de conjunctuurwijzigingen verrekent, wij wel degelijk op de budgettaire koers zitten die wij in het kader van het stabiliteitspact hadden vooropgesteld. Daarnaast heeft de regering, net als bij de opmaak van de begroting, ruimte gecreëerd om een reeks maatregelen te nemen die de tewerkstelling moeten stimuleren. Ook hier willen we realist blijven: er zijn in ons land nog altijd 160.000 banen meer dan er in het begin van de legislatuur waren, maar er zijn de laatste twee jaar ook opnieuw 30.000 werklozen bijgekomen. Wat zijn de maatregelen? 1) Er komt een starterfonds om de oprichting en ontwikkeling van KMO's te vergemakkelijken. Dat zal gebeuren via een financieringsfiliaal van het al bestaande Participatiefonds, dat nu al KMO's helpt bij hun financiering. De bedoeling is obligatieleningen uit te geven waarop men een belastingvermindering van 5 % van het ingetekende bedrag krijgt, waardoor de facto een groot stuk van de intrestlast komt te vervallen. 2) Op analoge wijze wordt een kringloopfonds opgericht dat op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden goedkope leningen zal kunnen geven aan activiteiten in de sociale economie, waarvan de kringloopcentra zeker de bekendste zijn. Essentieel aan die sociale economie is dat zij een uitstekend instrument gebleken is voor de tewerkstelling van laaggeschoolde werknemers 3) Het stelsel voor jongeren die alternerend leren en werken, zoals dat uitgetekend was in het startbanenplan, wordt nu uitgebreid naar hoger geschoolde jongeren. Immers, de recente stijging van de werkloosheid maakt dat ook voor hen minder jobs worden aangeboden. 4) De activeringspremie van 500 euro per maand voor werklozen die al twee jaar een uitkering genieten, wordt uitgebreid tot ex-zelfstandigen, laaggeschoolde jongeren, herintreders en geschorste werklozen. 5) De werkgever die werknemers in dienst neemt die getroffen zijn door een sluiting en al zes maand werkzoekend zijn, krijgen recht op RSZ-vermindering en op de activeringspremie van 500 euro per maand. 6) Voor professionele opleidingen voor 45-plussers en voor alle werknemers die getroffen worden door een sluiting, wordt het plafond van het loon dat de werkgever krijgt terugbetaald voor een werknemer die educatief verlof opneemt, verhoogd van 1900 euro tot 2200 en in sommige gevallen zelfs tot 2500 euro. Tenslotte heeft de regering, en ook dat is niet onbelangrijk om de zelfstandige activiteit te bevorderen, nieuwe maatregelen genomen inzake de bestrijding van de criminaliteit tegen zelfstandigen. De investeringen voor de beveiliging van beroepslokalen krijgen een verhoogde investeringsaftrek (13.5% in plaats van 3.5 %) vanaf het aanslagjaar 2004. Met deze begrotingscontrole heeft de regering een signaal willen geven. De internationale conjunctuur hebben wij niet in de hand. Maar de middelen waarover we wel beschikken zetten we maximaal in om de economie te versterken en jobs te creëren. Dat zullen we blijven doen, elke dag, tot aan de eedaflegging van het volgend kabinet."