21 feb 2003 16:00

Verslag van de vergadering van de ministerraad van 21 februari 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 februari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze persbriefing. De Eerste Minister heeft enerzijds de resultaten van de eerste begrotingscontrole van het jaar voorgesteld en anderzijds de maatregelen die genomen werden om de economie te versterken en werkgelegenheid te creëren. Hij heeft benadrukt dat de voorschriften van de Europese Unie nauwgezet werden nageleefd en dat België geen versoepeling vraagt van het stabiliteitspact.(bericht varia) De Ministerraad keurde tevens de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging met één jaar van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek. (bericht 1) - drie ontwerpen van koninklijk besluit rond de procedure tot toekenning van de sociaal-economische vergunning. (bericht 3) - een voorontwerp van wet rond de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht. (bericht 5) - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds (bericht 6) - een reeks ontwerpen van koninklijk besluit rond de overdracht van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel. (bericht 7) - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven. (bericht 9) - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond het FAVV. (bericht 10) - een ontwerp van koninklijk besluit rond het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. (bericht 11) - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (bericht 16) - twee ontwerpen van koninklijk besluit tot aanwijzing van de kieskantons en de gemeenten die er deel van uitmaken, voor de organisatie van twee experimenten inzake geautomatiseerde stemming. (bericht 17) - het huren van een bijkomende verdieping van het gebouw gelegen Koning Albert II-laan, 7-9 North Plaza, voor de uitbreiding van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken. (bericht 18) - het lanceren van een open opdracht voor aanneming van diensten, voor een duur van drie jaar, voor het onderhoud van de rijsimulatoren CVRT (rupsvoertuigen voor verkenning) en M113 (pantservoertuigen voor troepentransport). (bericht 19) - het lanceren van een meerjarige open opdracht voor de aanneming van diensten, van onbepaalde duur, voor het onderhoud van de getrokken houwitsers 105mm LG1 MKII. (bericht 20) - de procedure voor het afsluiten van een nieuw contract betreffende de personalisering en de levering van paspoorten. (bericht 21) - een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit betreffende de beperkende maatregelen tegen de "União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)". (bericht 22) - een voorontwerp van wet waardoor de Overeenkomst tot overname van onregelmatig verblijvende personen tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië alsook het uitvoeringsprotocol aan het Parlement kunnen worden voorgelegd. (bericht 26)