21 feb 2003 16:00

Sociaal-economische vergunning

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Middenstand, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed (*) rond de procedure tot toekenning van de sociaal-economische vergunning.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Middenstand, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed (*) rond de procedure tot toekenning van de sociaal-economische vergunning.

Het gaat om drie uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het wetsontwerp rond de handelsvestigingen, dat in de Kamer werd ingediend. Dit wetsontwerp wil de toekenningsprocedure van de sociaal-economische vergunning vereenvoudigen (**). Het eerste ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op het Nationaal Sociaal-Economisch Comité. Het bepaalt de organisatie, de werkingsmodaliteiten en de samenstelling ervan. Het tweede ontwerpbesluit handelt over de criteria die door dit Comité moeten worden onderzocht bij het onderzoek van een dossier. Deze criteria kunnen worden ondergebracht in vier categorieën: - de ruimtelijke lokalisatie van de handelsvestiging; - de impact op de consumenten; - de impact op de werkgelegenheid; - de impact op de bestaande handelsstructuur. Het derde ontwerp bepaalt de samenstelling en de stemmodaliteiten van het Interministerieel Comité, dat het beroepsorgaan is voor de dossiers met een bruto bebouwde oppervlakte van meer dan 1.000 m² bruto. Dit Comité is samengesteld uit ministers, of hun afgevaardigden, die bevoegd zijn voor Werkgelegenheid, Mobiliteit en Transport, Middenstand en Economie en de minister van Economie van de regio waar de handelsvestiging gepland wordt. Deze ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Ter herinnering: deze maatregelen hebben tot doel de procedure voor het verkrijgen van de sociaal-economische vergunning te vereenvoudigen. Deze kan als volgt worden samengevat: * de "kleine handelszaken" (tussen 600 en 1000 m² bruto) zullen enkel de Gemeente als gesprekpartner hebben; * de aanvraag van de sociaal-economische vergunning door de grotere distributiebedrijven (meer dan 1000 m² bruto) zal eerst onderzocht worden door het "Nationaal Sociaal-Economisch Comité". Op basis van het advies van dit Comité, zal de Gemeente daarna haar beslissing nemen. (*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie, de werkingsmodaliteiten en de samenstelling van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité; - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria die moeten worden vervuld bij het onderzoek van de aanvragen voor handelsvestigingen; - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de stemmodaliteiten van het Interministerieel Comité bedoeld bij artikel 11, §2, van de wet betreffende de handelsvestigingen. (**) Zie bericht nr. 30 van de Ministerraad van 22 februari 2002.