21 feb 2003 16:00

Samenstelling van het Comité Overheidsbedrijven

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven (**).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Comité Overheidsbedrijven (**).

De heer D. Schilders, mevrouw S. Verstraeten en mevrouw S. Mermans zullen de uittredende werkende leden van de Belgacom-delegatie (de heer S. Monseu, de heer S. Smitz en de heer R. Doom) vervangen. De heer A. Cottin en de heer C. Geerinck, van hun kant, zullen de uittredende plaatsvervangende leden van de Belgacom-delegatie (de heer J.F. Poels en Y. Heymans) vervangen. De heer René Wauters blijft plaatsvervangend lid. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1999. (**) bedoeld in artikel 31, § 6, tweede en vierde lid, van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.