21 feb 2003 16:00

Gevaarlijke stoffen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu.

Dit ontwerp strekt ertoe de samenstelling van de Commissie Gevaarlijke Producten (**) aan te passen aan de nieuwe structuur van de federale administratie en aan de nieuwe benamingen van de Federale Overheidsdiensten. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982. (**) ingesteld door artikel 5, §1 van het koninklijk besluit van 24 mei 1982.