23 dec 2005 16:00

Begrotingsfonds voor grondstoffen en producten

Bijdrage voor het op de markt brengen van biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Bijdrage voor het op de markt brengen van biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 dat de retributies en de bijdragen vaststelt, die aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen zijn verschuldigd. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van Milieu. De Ministerraad had op 10 december 2004 beslist om het programma voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden te financieren met inkomsten uit bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. Het ontwerp voert een nieuwe jaarlijkse bijdrage voor bestrijdingsmiddelen en biociden in. Het bedrag varieert naargelang de hoeveelheid verkochte producten en de graad van gevaar. Volgens de graad van gevaar kent men een aantal punten toe: bijvoorbeeld ontvlambaar 1 punt, irriterend 1 punt, giftig bij lange blootstelling 2 punten. Het bedrag is vastgesteld per toegekend punt op 0,04 euro per kilo of liter voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en 0,005 euro per kilo of liter voor biociden. Voor het voorbeeld dat 4 punten krijgt, zal de bijdrage dus 16 eurocent per kilo of liter voor het bestrijdingsmiddel en 2 eurocent voor de biocide bedragen. De bijdrage vervangt de bestaande jaarlijkse bijdrage voor beide producten en de bijdrage voor werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.