19 dec 2003 16:00

Behandeling van verslaafden via methadon

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de behandeling van verslaafden met vervangingsmiddelen, waaronder methadon, goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de behandeling van verslaafden met vervangingsmiddelen, waaronder methadon, goedgekeurd.

De bedoeling van dit ontwerp bestaat erin, artsen toe te staan methadon voor te schrijven aan verslaafde patiënten. Met dit geneesmiddel worden de gevolgen van de drugsontwenning afgezwakt. In het ontwerp wordt bepaald dat de gegevens in verband met de patiënten en de behandelende artsen anoniem worden gehouden. Anderzijds worden de volgende beginselen erin toegepast: - de artsen die een vervangingsbehandeling met methadon op zich nemen, moeten een continue vorming krijgen; - een psychosociale begeleidingsstructuur moet ter beschikking zijn voor de gevallen met een verhoogd risico op hervallen; - het aantal patiënten per arts moet beperkt blijven; - de gegevens van de patiënt moeten door de arts die instaat voor de vervangingsbehandeling worden geregistreerd; ze moeten verzameld worden met een epidemiologisch doel voor ogen, en om de totaalkwaliteit van de vervangingsbehandeling te kunnen beoordelen; - De vervangingsbehandeling door de arts moet kunnen worden stopgezet indien de arts niet voldoet aan de voorwaarden van kwaliteitswaarborg van de behandeling of indien hij verslaving zou in stand houden door middel van zijn voorschriften; - De provinciale geneeskundige commissies en de farmaceutische inspectie moeten hun specifieke rol spelen, met name inzake het toezicht op het voorschrijven van verdovende middelen. Het ontwerp werd aan de Raad van State voorgelegd voor advies binnen een periode van dertig dagen.