19 dec 2003 16:00

Ministerraad van 19 december 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 december 2003 in de Wetstraat 16 om 9.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 december 2003 in de Wetstraat 16 om 9.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst aangekondigd dat hij een brief heeft verzonden in verband met de gebeurtenissen rond de Marly-fabrieken in Vilvoorde, naar de Vlaamse Regering, de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Stad Brussel en de Gouverneur aangaande de verantwoordelijkheden wat betreft voorzorgsmaatregelen. De Eerste Minister wil hieruit lessen trekken voor de toekomst. Onder het zeventigtal dossiers die de Ministerraad heeft behandeld, heeft Guy Verhofstadt de aandacht willen vestigen op de viering in 2004 van de 60e verjaardag van de bevrijding van België (persbericht 5) en de dossiers van Landsverdediging (persberichten 6 tot 8). De Ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de belastingen aan de Kansspelcommissie goedgekeurd (persbericht 9). Hij vermelde de finalisatie van het project Phenix voor Justitie (persbericht 11). Een voorontwerp van wet zal de wet houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid wijzigen (persbericht 14). De Raad heeft de hernieuwing, voor 5 jaar, van het mandaat van de Gouverneur van de Nationale Bank van België, goedgekeurd (persbericht 16); Guy Verhofstadt heeft het ook gehad over de goedkeuring van een aantal dossiers betreffende overheidsgebouwen (persbericht 17 tot 22); Hij heeft ook een persconferentie aangekondigd op 29 december 2003 van de Ministers Moerman en Vande Lanotte betreffende het duurzame beheer van de Noordzee Hij heeft de maatregelen betreffende het Zilverfonds vermeld (persbericht 29-30), de Nationale Loterij (persbericht 32-33-34), de inschrijving van voertuigen (persbericht 37), de dienstencheques (persbericht 38), een systeem dat 25.000 nieuwe jobs zou moeten opleveren einde 2005 Uitvoeringsmaatregelen van de programmawet werden ook goedgekeurd (persbericht 40). De Eerste Minister heeft ook de nadruk willen leggen het voorontwerp van wet op de proefnemingen op natuurlijke persoon (persbericht 48) en op het ontwerp van koninklijk besluit betreffende methadon (persbericht 52). Een ander belangrijk punt voor de Eerste Minister is de vermindering BTW-tarieven op bepaalde arbeidsintensieve diensten (persbericht 62). Hij heeft aangekondigd dat de besprekingen van de vermindering van BTW-tarieven in de horeca doorgaan. De Ministerraad heeft het koninklijk besluit goedgekeurd tot instelling van een eenmalige bevrijdende aangifte, die de voorwaarden vastlegt betreffende de aard en of de werkwijze voor een belegging of herbelegging van roerende waarden. De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Dienst voor administratieve vereenvoudiging (DAV) (persbericht 1); - het protocol betreffende de communicatie en grafische identiteit van de federale overheid (persbericht 4); - een opdracht met Télé-Bruxelles voor de productie en de uitzending van spots over et Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (persbericht 10); - een koninklijk besluit waarmee de dienst voogdij voor de niet-begeleide minderjarigen binnen de FOD Justitie wordt opgericht (persbericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone (persbericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid (persbericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende administratief en geldelijk statuut van de Voorzitter van de Federale raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude alsook van de leden van het Federale coördinatiecomité (persbericht 25); - een ontwerp van koninklijk besluit over de wetenschappelijke instellingen van de Staat (persbericht 27); - de benoeming van de leden van het Opvolgingscomité belast met de mechanismen verbonden aan de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (persbericht 28); - een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst houdende de regeling van de voorwaarden voor het verlof voorafgaand aan de pensionering bij De Post (persbericht 31); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging aan de statuten van Belgacom (persbericht 35); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (persbericht 39); - een voorontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek (persbericht 41); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen (persbericht 43); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (persbericht 44); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vermindering van het persoonlijk aandeel van de patiënten met een volledig medisch dossier (persbericht 45); - een ontwerp van koninklijk besluit dat een vermindering van de verzekeringstegemoetkoming op de vergoedbare geneesmiddelen voorziet (persbericht 46); - een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet betreffende de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling voor sommige sectoren (persbericht 47); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de maatregelen die werden genomen in het Nationaal Akkoord tussen de medische sector en de ziekenfondsen van 19 december 2002 (persbericht 50); - een ontwerp van koninklijk besluit dat de federale steun aan de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra vastlegt (persbericht 54); - vier maatregelen aangaande de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en gas (persbericht 55-56) - een voorontwerp van bijzondere wet betreffende de compensatie van de inkomstenverliezen ten gevolge van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (persbericht 57); - een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 200 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (persbericht 61); - een aanhangsel bij het contract dat werd gesloten met de stad Gent in het kader van het Stedenbeleid (persbericht 63); - het akkoord om een project van hulp aan de bevolkingen slachtoffers van conflicten in Ingoesjetië te financieren (persbericht 65); - een voorontwerp van wet goed betreffende de toetreding van België tot het internationaal verdrag dat de walvisvangst regelt en tot het protocol aangaande dit verdrag (persbericht 66); - een voorontwerp van wet tot instemming met de overeenkomst betreffende de privé-arbeidsbemiddelingsbureaus (persbericht 67); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen MARPOL 1973 (persbericht 68).