19 dec 2003 16:00

Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven en van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de Nationale Loterij.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven en van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de Nationale Loterij.

Het eerste ontwerp bepaalt het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2003 (*). Dit bedrag is op 86.763.0000 ¬ vastgelegd. Het tweede ontwerp bepaalt het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij. Dat ontwerp is van zuiver technische aard: het aanvullende subsidiebedrag van 30.000.000 ¬ wordt toegevoegd bij de voor 2004 voorziene subsidie van 210.191.000 ¬. Dit gebeurt via het verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor het jaar 2003. Het derde ontwerp betreft de verdeling van de winst van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij. Het betreft een lijst van projecten die in 2003 binnen het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij middelen krijgen voor armoedebestrijding. Voor 2003 is hier in totaal 1.887.000 ¬ voor vrijgemaakt. Het gaat om 78 initiatieven, verspreid over de drie gewesten. De initiatiefnemers zijn zowel O.C.M.W.'s als v.z.w.'s. (*) overeenkomstig artikel 22 van de wet van19 pril 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.