19 dec 2003 16:00

Oprichting van de dienst voogdij voor de niet-begeleide minderjarigen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Ministre van Justitie, keurde de Ministerraad een Koninklijk Besluit goed waarmee de dienst voogdij voor de niet-begeleide minderjarigen binnen de FOD Justitie wordt opgericht. Met dit KB wordt de programmawet van december 2002 uitgevoerd.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Ministre van Justitie, keurde de Ministerraad een Koninklijk Besluit goed waarmee de dienst voogdij voor de niet-begeleide minderjarigen binnen de FOD Justitie wordt opgericht. Met dit KB wordt de programmawet van december 2002 uitgevoerd.

De oprichting van de dienst voogdij voor de niet-begeleide minderjarigen was een prioriteit voor de minister van Justitie en komt onder meer tegemoet aan de aanbevelingen van het Comité voor de Kinderrechten. De dienst zal operationeel zijn in de loop van het eerste semester van 2004. elke buitenlandse niet-begeleide minderjarige (asielzoeker of illegaal in het land verblijvend) moet bijstand krijgen van een voogd. Deze voogd zal worden aangewezen door de dienst voogdij, die zal bestaan uit een tiental personen (raadgever, adjunct-raadgever, experten&) Welke taken krijgt de dienst voogdij? * aanduiden en erkennen van de voogden teneinde de vertegenwoordiging van de minderjarigen te verzekeren, * toezicht houden en coördineren van de materiele organisatie van de voogden, * de contacten coördineren met de overheden die bevoegd zijn op het vlak van asiel en verblijf en op het vlak van ontvangst en logies, * verzekeren dat er een duurzame oplossing in overeenstemming met het belang van de jongere wordt gezocht. Onder welke voorwaarden kan men voogd worden van een niet-begeleide minderjarige? Elke geïnteresseerde kan zich tot de dienst voogdij richten om zich kandidaat te stellen als voogd. Het besluit bevat slechts één voorwaarde: er mag geen belangenvermenging zijn tussen de persoon en de minderjarige; de voogd moet volledig onafhankelijk zijn. Bijvoorbeeld, personen die beslissen over het verblijfsrecht van de jongere (zoals het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Statelozen&), personen die geen vrije beschikking hebben over hun vermogen, of personen die een rechtszaak hebben aangespannen tegen een minderjarige, zullen geen voogd kunnen worden. Na het voorleggen van een bewijs van goed gedrag en zeden zal de persoon op gesprek komen bij de dienst voogdij, die zal peilen naar de motivatie en bekwaamheden inzake de problematiek van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen en hun omkadering (jeugdbescherming en vreemdelingenrecht). De weerhouden kandidaten zullen verder een basisopleiding krijgen (om hun kennis van recht, interculturele communicatie enz te verbeteren) en punctuele opleidingen tijdens het jaar (om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen van de wetgeving enz.) Welke taken krijgt voogd? De eerste bescherming voor deze bijzonder kwetsbare minderjarigen bestaat er inderdaad in dat men hen zo snel mogelijk een voogd toewijst, namelijk een persoon die wettelijk aansprakelijk is voor : * het garanderen van kwalitatieve juridische assistentie op het vlak van het verblijf en van het sociaal recht, * het vinden van een aangepast onderdak voor de minderjarige, * het meer algemeen waken over het sociale, psychologische, medische en educatieve welzijn van de minderjarige * het waken over het respect van zijn fundamentele rechten, zoals de toegang tot onderwijs * het vermogensbeer van de minderjarige.