19 dec 2003 16:00

Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 200 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 200 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen goedgekeurd.

In artikel 200, 1e lid, van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen wordt aan de regering toegestaan het aanplakken van biljetten op sommige plaatsen te verbieden. Krachtens artikel 200, 2e lid, van hetzelfde wetboek wordt elke inbreuk op de koninklijke besluiten tot uitvoering van dit artikel bestraft met een strafrechtelijke geldboete verhoogd met opdécimes (*). Bij de invoering van de euro werden de bedragen van deze strafrechtelijke geldboeten omgezet in euro door ze te delen door 40. Met andere woorden, er werd geen rekening gehouden met de wet (**) volgens dewelke de boetes moeten worden uitgedrukt in euro, dus zonder om te zetten. In het voorontwerp wordt dit rechtgezet. (*) wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten. (**) van 26 juni 2000.