19 dec 2003 16:00

Voorkoming van verontreiniging door schepen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het internationaal Verdrag ter voorkoming van voorkoming van verontreiniging door schepen, MARPOL 1973 (*) Dit verdrag heeft een mondiale draagwijdte.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het internationaal Verdrag ter voorkoming van voorkoming van verontreiniging door schepen, MARPOL 1973 (*) Dit verdrag heeft een mondiale draagwijdte.

In het begin van de jaren 70 werd men ervan bewust dat de mogelijkheden, die onze planeet biedt, begrensd zijn. Ook werd de aandacht gevestigd op het grensoverschrijdend en het nefaste karakter van milieuproblemen en voorvloeiend de bedreiging naar onze eigen leefmilieu. In de schoot van de IMO (International Maritime Organisation), een orgaan van de Verenigde Naties, worden strategieën uitgebouwd met de bedoeling elke vorm van verontreiniging, veroorzaakt door schepen, tegen te gaan. De VN-Conferentie I(**) inzake Milieu en Ontwikkeling gaf aanleiding tot grote bekommernis wat betreft luchtvervuiling door broeikasgassen. In het Protocol 1997 worden voornamelijk regels vastgelegd ter beheersing van luchtvervuiling door bepaalde broeikasgassen veroorzaakt door de maritieme scheepvaart. België heeft steeds een vooraanstaande rol gespeeld ter bescherming van het algemeen leefmilieu en zal met het ratificeren van dit Protocol haar voorname positie in de wereld behouden: het past de voorzorgbenadering vermeld in Beginsel 15 van Rio Conferentie toe en wenst bovendien hiermede de inwerkingtreding van dit Protocol te bespoedigen. (*) zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978, door ons land goedgekeurd bij wet van 17 januari 1984. (**) in 1992 in Rio de Janeiro