19 dec 2003 16:00

Tewerkstelling in de non-profitsector

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Het ontwerp heeft tot doel voornoemd koninklijk besluit in overeenstemming te brengen met de wijzigingen in de reglementering Sociale Maribel, aangebracht in het ontwerp-programmawet. De Ministerraad heeft besloten om de uitgaven voor de financiering van bijkomende tewerkstelling ten voordele van de werkgevers van de openbare sector aangesloten bij de RSZ, toe te vertrouwen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid. Hierdoor kunnen in de toekomst in aanzienlijke mate overbodige transfers van geldmiddelen worden vermeden. Bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden beheerscomités Sociale Maribel ingesteld. Deze beheerscomités zullen beslissen over de aanwending van de middelen, die op een apart rekeningnummer bij de RSZ ingeschreven worden. Er wordt een mechanisme ontwikkeld dat toelaat dat middelen die bij de Fondsen Sociale Maribel worden teruggevorderd ingeschreven worden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze middelen zullen vrijgegeven worden voor de financiering van bijkomende tewerkstelling of voor de financiering van opleidingen. Ten slotte, wordt er voorzien in de toekenning van een dotatie aan het Fonds Sociale Maribel. (*) van 18 juli 2002.