19 dec 2003 16:00

Beschikking tot betaling

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de ministerraad een ontwerp van wet goed dat de wet houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid, wijzigt.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, keurde de ministerraad een ontwerp van wet goed dat de wet houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid, wijzigt.

Dit voorontwerp van wet heeft betrekking op drie types inbreuken: overdreven snelheid, rijden onder invloed en het negeren van het rode licht; alle drie vastgesteld bij middel van een technisch meetinstrument. In het geval dat een chauffeur een dergelijke overtreding begaat, en indien hij de onmiddellijke inning waartoe hij zich nochtans akkoord had verklaard niet betaalt, voorziet het wetsontwerp dat deze overtreder bij verstek kan veroordeeld worden tot een beschikking tot betaling door de Politierechtbank en dit via een versnelde procedure. Dit voorontwerp van wet maakt dus een versnelde afhandeling van dergelijke boetes mogelijk. De inspanningen van politiediensten en parketten met betrekking tot handhaving zullen hierdoor meer resultaat opleveren. Een betere handhaving draagt bij tot het bereiken van de ambitieuze regeringsdoelstelling om het aantal verkeersdoden te verminderen met minstens 30 procent tegen 2006 en met minstens 50 procent tegen 2010. Dit voorontwerp van wet wijzigt de procedure van het bevel tot betaling voorzien in het artikel 31 van de wet van 7 februari 2003. De beschikking tot betaling vervangt het bevel tot betaling. Er wordt een overgangsbepaling voorzien zodat feiten, gepleegd vóór de wet in werking treedt, berecht worden volgens het oude regime. (*) van 7 februari 2003