19 dec 2003 16:00

Gemeente-inkomsten

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Energie, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een voorontwerp van bijzondere wet (*) betreffende de compensatie van de inkomstenverliezen ten gevolge van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt goedgekeurd.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Energie, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de Ministerraad een voorontwerp van bijzondere wet (*) betreffende de compensatie van de inkomstenverliezen ten gevolge van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt goedgekeurd.

De wijziging van de wet op de elektriciteit, vervat in de programmawet, heeft voor de gemeenten een inkomstenverlies teweeggebracht. Dat verlies zal moeten worden gecompenseerd. Daar de financiering van de gemeenten een gewestbevoegdheid is, moet een bijzondere wet worden aangenomen om de compensatie mogelijk te maken. In het voorontwerp van bijzondere wet wordt dus bepaald dat een bedrag van 172, 4 miljoen euro op federaal niveau zal worden geïnd door middel van de federale energiebijdrage, en overgedragen aan de gewesten voor uitdeling aan de gemeenten. Dit voorontwerp heeft geen financiële weerslag op de staatsbegroting. Het is voorgelegd aan de Raad van State, voor advies binnen een periode van vijf dagen. (*) voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Met dit voorontwerp wordt de beslissing van het Overlegcomité van 22 september 2003 uitgevoerd waarop een akkoord tot stand kwam over de gemeente-inkomsten.