19 dec 2003 16:00

Dimona

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) en een voorontwerp van wet betreffende de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling voor sommige sectoren.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) en een voorontwerp van wet betreffende de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling voor sommige sectoren.

Ter herinnering. De elektronische tewerkstellingsaangifte (DIMONA) werd op 1 juni 1999 doorgevoerd in de sector bouw, vervoer en uitzendarbeid. Op 1 januari 2003 werd deze veralgemeend tot alle werkgevers en werknemers van de private en publieke sector, met uitzondering van de gelegenheidsarbeiders in de horeca en de tuinbouw. Het project laat een vereenvoudiging toe van de administratieve verplichtingen van de werkgevers op het vlak van de sociale zekerheid. Een werkgroep (**) werd belast met de voorbereiding van de nieuwe wet en haar verslag werd overgemaakt aan de Ministerraad. Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is de sectoren van het hotelbedrijf en van het tuinbouwbedrijf ook voor de occasionele werknemers onder de toepassing te brengen van Dimona. Eerst via vrijwillige instap vanaf 1 januari 2004, vanaf 1 januari 2005 is de instap verplicht. Het voorontwerp van wet bepaalt dat de datum van in voege treden van DIMONA in deze sectoren 1 januari 2004 is. (*) in uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. (**) opgestart door de ministerraad van 28 mei 1996 en aangepast door de Ministerraad van 10 oktober 2003 - zie bericht n° 6 van die datum.