18 dec 2015 17:54

Behandelingstermijn aanvraag voor gezinshereniging met derdelanders verlengd tot negen maanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed waarin de behandelingstermijn van een verzoek tot gezinshereniging van zes maanden naar negen maanden wordt verlengd.

Door de huidige migratiesituatie en de toestroom van migranten naar België, stijgt het aantal verzoeken tot gezinshereniging. Doordat de bevoegde overheden voldoende tijd moeten hebben om de verzoeken te verwerken, verlengt het voorontwerp van wet de behandelingstermijn voor een verzoek tot gezinshereniging. De termijn ligt vast op zes maanden, maar wordt nu tot negen maanden verlengd. Met deze maatregel is de Belgische wetgeving in overeenstemming met de Europese richtlijn 2003/86/EG.

Wanneer het om een complex dossier gaat, kan deze termijn met maximaal twee keer drie maanden verlengd worden. In totaal zal de maximale behandelingstermijn van een dergelijke verblijfsaanvraag dan vijftien maanden bedragen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen